Modele de cerere in judecata

Modele de cerere in judecata
0 February 17, 2019

[8] Timbrajul. Cererea se taxează după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale. Cerere de chemare in judecata, PE cale de ordonanta presedentiala, pentru legaturi personale cu minorul cererea făcută de reclamant se depune cel mai târziu pana la închiderea dezbaterilor înaintea primei instanţe. Cererea comunicată celuJe chemat în judecată va fi însoţită de o copie a cererii de chemare în judecată, a întâmpinării precum şi a tuturor celorlalte înscrisuri de la dosar. a) reprezentarea este necesară atunci Când persoana este lipsită de capacitatea de exerciţiu, respectiv în cazul minorului pana la vârsta de 14 Ani şi al interzisului judecăĩc, potrivit art. 11 DIN Decretul Nr. 31/1954. Cererea de chemare în judecată va trebui formulată de către reprezentanţii acestor Două categorii de persoane. Reprezentanţii vor fi, în aceste situaţii, părinţii pentru Copilul minor, potrivit art. 105 c. Fam., sau, în lipsa acestora, tutorele, iar pentru interzisul judecăĩc, tutorele ori curatorul provizoriu numit de Autoritatea tutelară, pana la rezolvarea cererii de punere Sub interdicţie. [9] instanţa competentă este CEA învestită cu judecarea cererii principale. Cererea de chemare în judecată a Altor persoane având un caracter accessoire, operează o prorogare a competenţei instanţei sesizate cu acţiine principală, potrivit dispoziţiilor art.

17 C. proc. civ. cererea de chemare în judecată poate să cuprindă o acţiune sau mai multe, în funcţie de interesul reclamantului. Astfel, pot fi formulation mai multe capete de Cerere, care sunt expresia procesuală a mai multor acţiuni, în cuprinsul aceleiaşi cereri de chemare în judecată. [1] Natura Juridică. Cererea de chemare în judecată a Altor persoane este o Cerere incidentală, reglementată de art. 57 C.

proc. civ., formulată de una dintre Părţile procesului civil, aflat deja PE rolul instanţei, prin care se sollicită introducerea în cauză a unei persoane care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul, pentru ca Hotărârea ce se va pronunţa să-i fie l`opozabilă. Se Tinde astfel la a se limita posibilitatea declanşării unor litigieux i viitoare, Cu aceeaşi cauză şi acelaşi obiect, Dar cu părţi diferite. [1] Natura Juridică. Cererea de chemare în judecată, reglementată de art. 112 C. proc. civ., este aux procedure de sesizare a instanţei, sollicitându-se astfel Aplicarea légii la un caz specific, declanşând, DIN momentul introducerii sale, procesul civil. Trebuie subliniat că, deşi Termenii de Cerere de chemare în judecată şi acţiune se folosesc Alternativ, sunt Două concepte diferite, care nu sunt interşan-jabile. Cererea de chemare în judecată Este, aşa cum s-a arătat în Literatura de specialitate, aux procedure de sesizare a instanţei cu acţianari civilă. Acţienne civilă, în esenţă, este mijlocul Practic pus de lege la îndemâna titularului unui drept subiectiv, pentru realizarea acelui drept.

. Depun prezenta Cerere însoţită de actele anexate acesteia în………. exemplare, în temeiul art. 149 şi art. 150 C. proc. civ., precum şi un exemple pentru instanţă (şi EVENTUELLE pentru Alte autorităţi impliquer în proces).

Posted by medmedia